Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Zmiany opłat z dniem 1 września 2019 r.

W oparciu o art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ciechanów oraz na podstawie Zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. ulega zmianie stawka dzienna żywieniowa dla dzieci i wynosi 9 złotych  - obejmuje koszt zakupu surowców i produktów niezbędnych do przygotowania trzech posiłków dziennie:

- śniadanie      2,00 zł

- II śniadanie   2,00

- obiad             5,00 zł  

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów  określa Uchwała Nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku.

Zmiana opłaty za żywienie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W oparciu o art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ciechanów oraz na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie stawka dzienna żywieniowa dla dzieci i wynosi 7 złotych  - obejmuje koszt zakupu surowców i produktów niezbędnych do przygotowania trzech posiłków dziennie:

- śniadanie      2,00 zł

- II śniadanie   1,50 zł

- obiad             3,50 zł    

Zgodnie z Uchwałą Nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki , wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów

przedszkole zapewnia:

1) bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;

2) wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w pkt. 1 wynosi 1 zł za godzinę.

Traci moc Uchwała Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

OPŁATY

Ciechanów, dnia 2017-01-02

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z nowym, obowiązującym od 9 grudnia 2016 r. brzmieniem art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985), od dnia 1 stycznia 2017 r. przedszkole nie będzie pobierało opłat za pobyt dzieci 6-letnich. 

 

 

Na podstawie :

Uchwały Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Ciechanów.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach od 7:30 do 12:30
  2.  realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, w którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach 6:30 do 7:30, 12:30 do 17:30. Wysokość opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi  1 złoty za godzinę . Opłata  ta ulega obniżeniu o 50 %  na dzieci objęte  obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz dla dzieci z rodzin  posiadających kartę wielodzietnej rodziny.
  3. odpłatnego wyżywienia zgodnie z podpisaną umową z rodzicami.

Stawka żywieniowa :

  • za 2 posiłki – 3,00 zł
  • za 3 posiłki – 6,00 zł

​Opłaty za przedszkole przyjmowane są w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola:

  • od 1 do 15-tego dnia miesiąca   - w godz. 8:00 - 15:45  

 

Dokonuje się odliczeń za uprzednio zgłoszoną nieobecność dziecka w przedszkolu :

  • za wyżywienie – od 4 dni ciągłych nieobecności dziecka,
  • za usługę          – od 6 dni ciągłych nieobecności dziecka.

Rozliczenie zwrotu opłat za miesiąc poprzedni następuje poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc.

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com